ارزش های محوری

کار تیمی 

گروه معتقد و متعهد به کارتیمی و لحاظ کردن نظرات و ایده های همه کارکنان، مشارکت، همدلی و همفکری با همه ذی نفعات و ذی مدخلان  به منظور هم افزایی هرچه بیشتر می باشد.

نو آوری

اساس کارگروه  توسعه بهره مندی از ایده ها و طرح های نوآورانه به منظور افزایش بهره وری منابع و متناسب سازی با نیازهای پیش رو با افق سال 2050 میلادی است.

توسعه پایدار

گروه معتقد به توسعه همه جانبه با توجه به مبانی توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست با ارتقاء بهره‌وری دراستفاده از منابع و کاهش فشار برداشت بی‌رویه و آلودگی محیط زیست می باشد.

مصالح ملی

گروه احترام به مصالح ملی و منافع اجتماعی را مقدم بر هر توسعه و پیشرفت بخشی و گروهی می‌داند و تمام تلاش خود را برای اعتلای کشور و جامعه بکار می بندد.