زمینه فعالیت

ارائه خدمات فنی، مهندسی، مالی، اقتصادی و مدیریتی در راستای توسعه ایده ها و طرح های منجر به افزایش بهره وری
ارزیابی و رتبه بندی و ارائه طرح های توسعه بهره وری در بخش آب و انرژی
ارائه خدمات مشاوره فنی و مدیریتی در خصوص مشارکت عمومی- خصوصی
انجام مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی طرح ها و پروژه ها
تهیه گزارش مشارکت پذیری طرح ها
ظرفیت سازی و آموزش نیروی انسانی
تهیه طرح تجاری، جذب سرمایه،پذیرش ریسک و سایرحمایت های لازم از شرکت ها دانش بنیان و واحدهای فناور