درباره ما

درباره گروه توسعه و مدیریت ایده و سرمایه 2050

 ایجاد فرصت برای آحاد فعالین در حوزه بهبود بهره‌وری منابع، علی‌الخصوص منابع آب و انرژی به منظور ایجاد تغییرات چشمگیر با استفاده از روش‌های نوآورانه و خلاقانه  بطوری که با اقزایش 50 درصدی در بهره‌وری تا سال 2050 ضمن ایجاد ارزش افزوده برای مصرف کنندگان و محیط زیست بتواند نیازهای آتی به این منابع را از طریق مدیریت مصرف تامین نماید